CZ 🇨🇿 | EN 🇬🇧 |  PL 🇵🇱

Poučení o ochraně osobních údajů

Pokud jste našim zákazníkem nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízením Evropského parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679).

I. Kdo je Správce?

Společnost GONAEXPORT-CZ, s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 29381410, provozovna Lípová 1128, 737 01 Český Těšín, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 205877 a provozovatel webové stránky www.gonaexport.cz.

Prohlašujeme, že jako správci vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
  • splníme, dle článku 13 GDPR, informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
  • umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

II. Kontaktní údaje na správce společnosti

Pavel Houdek; e-mail: obchod@gonaexport.eu; telefon: +420 777 654 956
Věra Houdková; e-mail: obchod@gonaexport.eu

III. Kdo je zpracovatel?

Zpracování osobních údajů je uskutečňováno správcem, osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • WEDOS – poskytovatel domény a webhostingu; WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 28115708
  • DAINPO, s.r.o. – účetnictví, Novákových 970/41, 180 00 Praha 8, Libeň, IČ: 25351192. Provozovna: DAINPO, s.r.o., Mánesova 535/29, 737 01 Český Těšín
  • ROAD Group v.o.s. , Provozovna: Tovární 1030/41, 737 01 Český Těšín
  • Google Analytics - nástroj od společnosti Google, který umožňuje vlastníkům webových stránek získávat statistická data o uživatelích svého webu; 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme vyžít další aplikace nebo zpracovatele, abychom si ulehčil a zkvalitnil zpracování osobních údajů. Zaručujeme vám, že v takovém případě budeme při výběru zpracovatelů klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako na sebe.

Osobní údaje neposkytujeme žádným třetím stranám.

IV. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

1. Poskytování obchodu a služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, telefonní číslo, poštovní adresa, IČO, DIČ, potřebujeme k plnění smlouvy (např. pro doruční objednaného zboží). Tyto informace uchováváme pro potřebu naší společnosti po dobu 5 let od získání kontaktu.

2. Fakturace a vedení účetnictví
Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, poštovní adresa, IČO, DIČ, potřebujeme, abych mohli splnit svou zákonnou povinnost pro sestavování a evidenci daňových dokladů – fakturaci. Tyto informace uchováváme po dobu 10let od získání kontaktu.

V. Cookies

Stránka www.gonaexport.cz nepoužívá žádné vlastní "Cookies". Na stránce je umístěný kód "Google Analytics", který využívá "Cookies" na analýzu návštěvnosti našich stránek.

To znamená, že při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, které stránky si prohlížíte, z kterého státu a města. Používání cookies na měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce, protože věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Sbírané cookies soubory jsou zpracovávané hlavně prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou společností Google Inc. zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Naše webové stránky se dají procházet také v režimu, který neumožňuje sběr osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat v nastavení vašeho prohlížeče.

Souhlas se sběrem "Cookies" udělujete v informačním panelu kliknutím na tlačítko "Rozumím!" Souhlas udělujete na dobu, která je uvedená u jednotlivých cookies. Tu zjistíte tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na ikonu "i" nalevo od webové adresy - Zobrazit informace o stránkách.

Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies můžete vzít kdykoliv zpět a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

VI. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Přijali jsme a udržujeme všechny možné (aktuálně známé) technické a organizační opatření, které brání zneužití, poškození anebo zničení vašich osobních údajů.

VII. Poskytování dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii anebo v krajinách, které zajišťují zodpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. Mimo EÚ zpracovává data společnost Google (Google Analytics), jejíž ochrana osobních údajů je v souladu s platným GDPR.

VIII: Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Seznam zpracovatelů najdete v odstavci III.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

IX. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: obchod@gonaexport.cz

1. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

2. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

3. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální, neúplné nebo nesprávné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. V tomto případě nás prosím kontaktujte na obchod@gonaexport.cz a my změny vykonáme do 7 dní od doručení vaší žádosti.

4. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. V tomto případě nás prosím kontaktujte na obchod@gonaexport.cz a my změny vykonáme do 7 dní od doručení vaší žádosti.

5. Můžete omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování podle čl.18. (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

Další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:

6. Právo na přenositelnost:
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošleme ve strojově čitelné podobě. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci. Na provedení potřebujeme alespoň 14 dní.

7. Právo na výmaz (být zapomenut):
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat emailem (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně výjimek, kdy se výmaz neprovede).

8. Právo vznést námitku
V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

9. Právo na stížnost u správce nebo u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat náš, abych s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, vás vyzveme k doplnění chybějících informací ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění.

Na postup nás, jako správce, lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ČR, https://www.uoou.cz.

X. Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že my i naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018.